Thnh l廕計 c繫ng ty ch廙 1-3 ngy, d廙ch v廙 t廕要 t穫nh, ch穩nh x獺c, nhi廙u がu 瓊i. D廙ch V廙 Chm S籀c 24h. Tが V廕叩 Mi廙n Ph穩. DV K廕 To獺n Chuy礙n Nghi廙p. D廙ch v廙: thnh l廕計 c繫ng ty, k廕 to獺n, thay 廙i gi廕句 ph矇p kd.
Address :
272 C廙ng H簷a, Phが廙ng 13, T璽n B穫nh, Thnh ph廙 H廙 Ch穩 Minh 70000, Vi廙t Nam,
TpHCM,
VietNam.
Tel : +842838110987
Email : vphcm@accvietnaminfo.vn
Image : C繫ng Ty TNHH D廙ch V廙 - Tが v廕叩 ACC Vi廙t Nam

C繫ng ty ACC Vi廙t Nam h璽n h廕》h cho 籀n Q繳y kh獺ch hng!

Home>Tが v廕叩>Tが v廕叩 gi廕ξ quy廕篙 tranh ch廕叼 廕另 ai t廕【 Ninh Thu廕要

Tが v廕叩 gi廕ξ quy廕篙 tranh ch廕叼 廕另 ai t廕【 Ninh Thu廕要

M廙卉 l廙卉

B廕》 ang c籀 nhu c廕吟, 羸 廙nh t穫m lu廕負 sが tが v廕叩 gi廕ξ quy廕篙 tranh ch廕叼 廕另 ai t廕【 t廙nh Ninh Thu廕要?

H瓊y li礙n h廙 ngay lu廕負 sが ch繳ng t繫i 廙 が廙θ tが v廕叩 mi廙n ph穩 v gi廕ξ 獺p nh廙疸g th廕畚 m廕畚 cho b廕》.

Gi廕ξ quy廕篙 tranh ch廕叼 廕另 ai l gi廕ξ quy廕篙 tranh ch廕叼 v廙 quy廙n, ngh藺a v廙 c廙吧 ngが廙i s廙 d廙叩g 廕另 gi廙畝 hai ho廕搾 nhi廙u b礙n trong quan h廙 廕另 ai.

Hi廙n nay, tranh ch廕叼 廕另 ai thが廙ng x廕ㄊ ra dが廙i c獺c h穫nh th廙妾 ch廙 y廕簑 sau:

M廙t l: Tranh ch廕叼 v廙 quy廙n s廙 d廙叩g 廕另;

Hai l: Tranh ch廕叼 v廙 giao d廙ch li礙n quan 廕積 quy廙n s廙 d廙叩g 廕另.

Ba l: Tranh ch廕叼 v廙 quy廙n, ngh藺a v廙 li礙n quan 廕積 vi廙c s廙 d廙叩g 廕另.

tu-van-giai-quyet-tranh-chap-dat-dai-tai-ninh-thuan

Trong 籀, Tranh ch廕叼 v廙 quy廙n s廙 d廙叩g 廕另 l h穫nh th廙妾 ph廙 bi廕積 nh廕另 hi廙n nay; Nh nが廙c lu繫n khuy廕積 kh穩ch gi廕ξ quy廕篙 tranh ch廕叼 廕另 ai th繫ng qua con が廙ng h簷a gi廕ξ. Trが廙ng h廙φ c獺c b礙n h簷a gi廕ξ kh繫ng thnh th穫 が廙θ gi廕ξ quy廕篙 nhが sau:

V廙 tranh ch廕叼 quy廙n s廙 d廙叩g 廕另 m がヾng s廙 c籀 gi廕句 ch廙姊g nh廕要 Quy廙n s廙 d廙叩g 廕另 ho廕搾 c籀 m廙t trong c獺c lo廕【 gi廕句 t廙 quy 廙nh t廕【 i廙u 100 c廙吧 lu廕負 廕另 ai nm 2013 v tranhh ch廕叼 v廙 ti s廕τ g廕疸 li廙n v廙i 廕另 th穫 do TAND gi廕ξ quy廕篙;

Trが廙ng h廙φ がヾng s廙 kh繫ng c籀 gi廕句 ch廙姊g nh廕要 quy廙n s廙 d廙叩g 廕另 h ho廕搾 kh繫ng c籀 m廙t trong c獺c lo廕【 gi廕句 t廙 が廙θ quy 廙nh t廕【 i廙u 100 c廙吧 Lu廕負 廕另 ai nm 2013 th穫 がヾng s廙 l廙帶 ch廙n 2 h穫nh th廙妾 gi廕ξ quy廕篙 tranh ch廕叼 廕另 ai sau 璽y;

N廙p ヾn y礙u c廕吟 gi廕ξ quy廕篙 tranh ch廕叼 t廕【 UBND c廕叼 c籀 c籀 th廕姓 quy廙n theo quy 廙nh kho廕τ 3 i廙u 203 lu廕負 廕另 ai nm 2013, ho廕搾

Kh廙i ki廙n t廕【 t簷a 獺n nh璽n d璽n c籀 th廕姓 quy廙n theo quy 廙nh c廙吧 lu廕負 t廙 t廙叩g d璽n s廙 nm 2015;

H廕吟 h礙t 廕另 m c籀 gi廕句 ch廙姊g nh廕要 Quy廙n s廙 d廙叩g 廕另 th穫 穩t x廕ㄊ ra tranh ch廕叼. Ph廕吵 l廙n c獺c lo廕【 tranh ch廕叼 廕另 ai n籀i chung v tranh ch廕叼 v廙 quy廙n s廙 d廙叩g 廕另 n籀i ri礙ng l rヾi vo trが廙ng h廙φ chがa c籀 gi廕句 ch廙姊g nh廕要 quy廙n s廙 d廙叩g 廕另 hay c簷n g廙i l chがa c籀 s廙 廙.

Khi c獺c がヾng s廙 c籀 tranh ch廕叼 廕另 ai 廙 t穫m hが廙ng gi廕ξ quy廕篙 tranh ch廕叼 theo h穫nh th廙妾 n廙p ヾn y礙u c廕吟 gi廕ξ quy廕篙 tranh ch廕叼 t廕【 UBND c廕叼 c籀 c籀 th廕姓 quy廙n ho廕搾 t廕【 TAND c籀 th廕姓 quy廙n h廕篙 s廙妾 ph廙妾 t廕︾.

廙 簷i l廕【 quy廙n l廙ξ c廙吧 m穫nh khi c籀 tranh ch廕叼 廕另 ai th穫 ngが廙i y礙u c廕吟 gi廕ξ quy廕篙 tranh ch廕叼 c廕吵 n礙n g廕搆 lu廕負 sが 廙 tが v廕叩 c廕搖 k廕 c獺c c璽u h廙i sau :

T繫i c籀 廙 i廙u ki廙n kh廙i ki廙n hay kh繫ng?

T繫i c廕吵 kh廙i ki廙n ai?

T繫i c廕吵 kh廙i ki廙n 廙 璽u ?

T繫i kh廙i ki廙n c獺i g穫?

C繫ng ty tが v廕叩 lu廕負 ACC Vi廙t Nam v廙i nhi廙u lu廕負 sが c籀 kinh nghi廙m, c籀 ki廕積 th廙妾 chuy礙n m繫n v廙 gi廕ξ quy廕篙 tranh ch廕叼 廕另 ai 廙 tが v廕叩 v gi廕ξ 獺p kh獺ch hng 廙 tr廕 l廙i c璽u h廙i tr礙n nh廕彩 b廕υ v廙 Quy廙n v l廙ξ 穩ch ch穩nh 獺ng cho Qu羸 kh獺ch hng;

Trが廙c ti礙n, Lu廕負 sが c繫ng ty tが v廕叩 ACC Vi廙t Nam trao 廙i v ti廕穆 x繳c g廕搆 g廙 kh獺ch hng l廕吵 廕吟 廙 xem y礙u c廕吟 kh獺ch hng c籀 h廙φ ph獺p v 穩nh 獺ng kh繫ng.

Trong trが廙ng h廙φ x獺c 廙nh が廙θ y礙u c廕吟 kh獺ch hng c籀 cn c廙 v h廙φ ph獺p 廙 gi廕ξ quy廕篙 v廙 獺n tranh ch廕叼 廕另 ai th穫 Lu廕負 sが 廙 ngh廙 nh廕要 h廙 sヾ v ti廕穆 nh廕要 vi廙c nghi礙n c廙季 h廙 sヾ.

Bが廙c 1: 廙 ngh廙 nh廕要 h廙 sヾ, v廙 vi廙c nghi礙n c廙季 廙 gi廕ξ quy廕篙 tranh ch廕叼 廕另 ai が廙θ th廙帷 hi廙n nhが sau:

 • Thu ph穩 nghi礙n c廙季 h廙 sヾ.
 • 廕暗 l廙ch h廕雉 th廙i gian, 廙a i廙m lm vi廙c l廕【 sau khi nghi礙n c廙季 h廙 sヾ, v廙 vi廙c kh獺ch hng 廙 x獺c 廙nh i廙u ki廙n kh廙i ki廙n v廙 獺n d璽n s廙 v nghi礙n c廙季 nh廙疸g v廕叩 廙 kh獺c li礙n quan 廕積 vi廙c gi廕ξ quy廕篙 tranh ch廕叼 廕另 ai.
 • Tが vi廙c y礙u c廕吟 kh獺ch hng , nghi礙n c廙季 h廙 sヾ v Quy 廙nh ph獺p lu廕負 獺p d廙叩g 廙 gi廕ξ quy廕篙 tranh ch廕叼. Lu廕負 sが s廕 x獺c 廙nh quan h廙 ph獺p lu廕負 tranh ch廕叼 v lu廕負 獺p d廙叩g 廙 x獺c 廙nh nh廙疸g i廙u ki廙n kh廙i ki廙n v廙 獺n d璽n s廙.

Bが廙c 2: X獺c 廙nh h廙 sヾ kh廙i ki廙n v h廙φ 廙ng d廙ch v廙 tが v廕叩 ph獺p l羸.

 • Tr廙帷 ti廕穆 trao 廙i v廙i kh獺ch hng l廕吵 2.
 • Th廙a thu廕要, th廙ng nh廕另 chi ph穩 lu廕負 sが v n廙i d廙叩g d廙 ki廕積 gi廕ξ quy廕篙 c廙吧 v廙 獺n d璽n s廙.
 • K羸 hヾp 廙ng d廙ch v廙 tが v廕叩 ph獺p l羸.

Bが廙c 3: Chu廕姊 b廙 h廙 sヾ kh廙i ki廙n gi廕ξ quy廕篙 tranh ch廕叼 廕另 ai

-H廙 sヾ kh廙i ki廙n gi廕ξ quy廕篙 tranh ch廕叼 廕另 ai g廙m:

ヾn kh廙i ki廙n : M廕哎 kh繫ng b廕眩 bu廙c tr礙n m廕哎 ヾn c廕吵 廕囤 廙 c獺c th繫ng tin sau:

 • Ngが廙i kh廙i ki廙n: H廙 t礙n, sinh nm, CMND, Cが ng廙
 • Ngが廙i b廙 ki廙n: H廙 t礙n, sinh nm, CMND, Cが ng廙
 • T籀m t廕眩 n廙i dung v廙 ki廙n
 • y礙u c廕吟 nguy礙n v廙ng ngが廙i kh廙i ki廙n: N礙u c廙 th廙, r繭 rng y礙u c廕吟 kh廙i ki廙n v cn c廙 ph獺p l羸 cヾ b廕τ.
 • C獺c ti li廙u ch廙姊g c廙 穩nh k癡m h廙 sヾ kh廙i ki廙n.
 • Ngが廙i kh廙i ki廙n: k羸, ghi r繭 h廙 t礙n ho廕搾 i廙m ch廙 .
Bが廙c 4: N廙p h廙 sヾ kh廙i ki廙n gi廕ξ quy廕篙 tranh ch廕叼 廕另 ai t廕【 Ninh Thu廕要

ACC Vi廙t Nam tが v廕叩 quy 廙nh v th廙 t廙卉 n廙p h廙 sヾ kh廙i ki廙n v廙 獺n tranh ch廕叼 v廙 quy廙n s廙 d廙叩g 廕另 t廕【 t簷a 獺n.

 • Tが v廕叩 n廙p ヾn kh廙i ki廙n tr廙帷 ti廕穆 t廕【 T簷a 獺n.
 • Tが v廕叩 n廙p ヾn kh廙i ki廙n b廕彫g bがu i廙n.
 • Tが v廕叩 t廕《 廙姊g 獺n ph穩 v cung c廕叼 bi礙n l廕【 tam 廙姊g 獺n ph穩 cho t簷a 獺n.
Ph穩 lu廕負 sが tが v廕叩 gi廕ξ quy廕篙 tranh ch廕叼 廕另 ai t廕【 Ninh Thu廕要.
Lu廕負 sが tが v廕叩 gi廕ξ quy廕篙 tranh ch廕叼 廕另 ai t廕【 TP Phan Rang Th獺p Chm.
Lu廕負 sが tが v廕叩 gi廕ξ quy廕篙 tranh ch廕叼 廕另 ai t廕【 Huy廙n Ninh Sヾn.
Lu廕負 sが tが v廕叩 gi廕ξ quy廕篙 tranh ch廕叼 廕另 ai t廕【 Huy廙n Ninh Phが廙c.
Lu廕負 sが tが v廕叩 gi廕ξ quy廕篙 tranh ch廕叼 廕另 ai t廕【 Huy廙n B獺c i.
Lu廕負 sが tが v廕叩 gi廕ξ quy廕篙 tranh ch廕叼 廕另 ai t廕【 Huy廙n Thu廕要 B廕畚.
Lu廕負 sが tが v廕叩 gi廕ξ quy廕篙 tranh ch廕叼 廕另 ai t廕【 Huy廙n Thu廕要 Nam.
Lu廕負 sが tが v廕叩 gi廕ξ quy廕篙 tranh ch廕叼 廕另 ai t廕【 Huy廙n Ninh H廕ξ.

Lu廕負 sが tが v廕叩 tr廙帷 ti廕穆 t廕【 CN C繫ng ty ACC Vi廙t Nam t廕【 Ninh Thu廕要 廙a ch廙 s廙: X瓊 L廙ξ H廕ξ, Huy廙n Thu廕要 B廕畚, t廙nh Ninh Thu廕要.

 • Ph穩 lu廕負 sが tが v廕叩 tr廙帷 ti廕穆 gi廕ξ quy廕篙 tranh ch廕叼 廕另 ai : Ph穩 lu廕負 sが 2 b礙n th廙a thu廕要.

Lu廕負 sが tが v廕叩 qua t廙ng 廕【 i廙n tho廕【, email : Ph穩 lu廕負 sが 2 b礙n th廙a thu廕要.

Lu廕負 sが tranh t廙叩g t廕【 T簷a 獺n 廙 gi廕ξ quy廕篙 tranh ch廕叼 廕另 ai: Ph穩 lu廕負 sが 2 b礙n th廙a thu廕要.

i廙n tho廕【: (028) 3811 0987 Mobile: 093.883 0 883

Email: lshuynhcongdung@gmail.com

Website: congtyaccvietnam.com

2020/12/28Th廙 lo廕【 : Tが v廕叩 Lu廕負 sがTab :

Call Now ButtonScroll Up
Contact Me on Zalo