Th脿nh l岷璸 c么ng ty ch峄 1-3 ng脿y, d峄媍h v峄 t岷璶 t矛nh, ch铆nh x谩c, nhi峄乽 瓢u 膽茫i. D峄媍h V峄 Ch膬m S贸c 24h. T瓢 V岷 Mi峄卬 Ph铆. DV K岷 To谩n Chuy锚n Nghi峄噋. D峄媍h v峄: th脿nh l岷璸 c么ng ty, k岷 to谩n, thay 膽峄昳 gi岷 ph茅p kd.
Address :
272 C峄檔g H貌a, Ph瓢峄漬g 13, T芒n B矛nh, Th脿nh ph峄 H峄 Ch铆 Minh 70000, Vi峄噒 Nam,
TpHCM,
VietNam.
Tel : +842838110987
Email : vphcm@accvietnaminfo.vn
Image : C么ng Ty TNHH D峄媍h V峄 - T瓢 v岷 ACC Vi峄噒 Nam

C么ng ty ACC Vi峄噒 Nam h芒n h岷h ch脿o 膽贸n Q煤y kh谩ch h脿ng!

Home>Th脿nh l岷璸 c么ng ty>Th脿nh l岷璸 C么ng ty Huy峄噉 H贸c M么n

Th脿nh l岷璸 C么ng ty Huy峄噉 H贸c M么n

Th脿nh l岷璸 c么ng ty Huy峄噉 H贸c M么n. B岷 膽ang d峄 膽峄媙h th脿nh l岷璸 c么ng ty Huy峄噉 H贸c M么n ? B岷 ch瓢a n岷痬 r玫 c谩c th峄 t峄 h脿nh ch铆nh v脿 h峄 s啤 ph谩p l媒 膽峄 th脿nh l岷璸 c么ng ty Huy峄噉 H贸c M么n ?聽 聽 ==> H茫y 膽岷縩 v峄沬 C么ng ty ACC Vi峄噒 Nam 膽峄 膽瓢峄 t瓢 v岷 mi峄卬 ph铆 v脿 h峄 tr峄 d峄媍h v峄 ph谩p l媒 v峄 th脿nh l岷璸 c么ng ty Huy峄噉 H贸c M么n;

D峄媍h v峄 膼膬ng k媒 th脿nh l岷璸 c么ng ty tr峄峮 g贸i TPHCM th脿nh c么ng 10.000 doanh nghi峄噋 nh瓢 b岷 t岷 Huy峄噉 H贸c M么n, n锚n t么i ho脿n to脿n c贸 th峄 gi煤p b岷.

Th脿nh l岷璸 c么ng ty Huy峄噉 B矛nh Ch谩nh

Th脿nh l岷璸 C么ng ty Huy峄噉 H贸c M么n, thanh lap cong ty Huyen Hoc Mon

H峄 s啤 th脿nh l岷璸 c么ng ty Huy峄噉 H贸c M么n c岷 chu岷﹏ b峄 nh峄痭g gi岷 t峄 sau:

鈥 Ch峄 c岷 b峄 CMND ho岷穋 h峄 chi岷縰 v脿 th脿nh vi锚n g贸p v峄憂

鈥 T锚n c么ng ty

鈥斅 膼峄媋 ch峄 tr峄 s峄 c么ng ty

鈥 V峄憂 膽i峄乽 l峄

鈥 Ng脿nh ngh峄 kinh doanh c么ng ty

D峄媍h v峄 th脿nh l岷璸 c么ng ty gi谩 r岷 Huy峄噉 H贸c M么n g峄搈 c谩c b瓢峄沜 sau:

B瓢峄沜 1: Ti岷縫 nh岷璶 th么ng tin th脿nh l岷璸 c么ng ty/doanh nghi峄噋 ; C峄 nh芒n vi锚n t瓢 v岷 qua c谩c k锚nh tr峄眂 ti岷縫 t岷 v膬n ph貌ng ho岷穋 tr峄眂 tuy岷縩 qua t峄昻g 膽脿i t瓢 v岷, yahoo, skype 鈥;

B瓢峄沜 2: Ho脿n th脿nh h峄 s啤 th脿nh l岷璸 c么ng ty tr峄峮 g贸i theo 膽峄 ngh峄 c峄 Qu媒 kh谩ch (Th峄漣 gian: 10 ph煤t);

B瓢峄沜 3:G峄璱 h峄 s啤 膽峄 Qu媒 kh谩ch k媒 tr峄眂 ti岷縫 v脿o c谩c h峄 s啤;

B瓢峄沜 4: Thay m岷穞 Qu媒 kh谩ch n峄檖 h峄 s啤 v脿 nh岷璶 B岷 ch铆nh Gi岷 ph茅p kinh doanh v脿 Con d岷 C么ng ty;

B瓢峄沜 5: B脿n giao Gi岷 ph茅p kinh doanh v脿 Con d岷 C么ng ty cho Qu媒 kh谩ch h脿ng


Ch峄 v峄沬聽1.550.000 膽峄搉g聽(膼茫 bao g峄搈 Ph铆 nh脿 n瓢峄沜: 1.000.000 膽峄搉g). Sau 3 ng脿y l脿m vi峄嘽, Qu媒 kh谩ch s岷 膽瓢峄 k岷縯 qu岷 c峄 d峄媍h v峄 th脿nh l岷璸 c么ng ty Huy峄噉 H贸c M么n bao g峄搈:

1. Gi岷 ph茅p th脿nh l岷璸 c么ng ty;

2. M茫 s峄 thu岷/ M茫 s峄 xu岷 nh岷璸 kh岷﹗/ M茫 s峄 doanh nghi峄噋;

3. Kh岷痗 con d岷 C么ng ty聽(lo岷 t峄憈, nh岷 t峄 膽峄檔g)

4.聽Th么ng b谩o m岷玼 d岷 c么ng ty l锚n聽C峄昻g th么ng tin Doanh Nghi峄噋 Qu峄慶 Gia;

5.聽膼膬ng b峄 c谩o th脿nh l岷璸 C么ng ty tr锚n c峄昻g th么ng tin Doanh Nghi峄噋 Qu峄慶 Gia .

鈫 Qu媒 kh谩ch c贸 th峄 tham kh岷 c谩c g贸i D峄媍h v峄 th脿nh l岷璸 c么ng ty tr峄峮 g贸i t岷 Tphcm聽sau 膽芒y.

B岷G PH脥 D峄奀H V峄 TH脌NH L岷琍 DOANH NGHI峄哖 HUY峄哊 H脫C M脭N

STT

G贸i A1
(G贸i c啤 b岷)
Ph霉 h峄 cho kh谩ch h脿ng c贸 th峄漣 gian,
c贸 nh芒n vi锚n am hi峄僽 th峄 t峄 v峄伮k岷 to谩n 鈥撀thu岷

G贸i A2
(G贸i n芒ng cao)
Ph霉 h峄 cho kh谩ch
c贸 nh芒n vi锚n am hi峄僽 th峄 t峄 v峄伮k岷 to谩n 鈥撀thu岷

G贸i A3
(G贸i ho脿n thi峄噉)
Th峄眂 hi峄噉聽膽岷 膽峄 v脿 to脿n b峄聽c谩c th峄 t峄 c岷 thi岷縯聽膽峄 c么ng ty s岷祅 s脿ng 膽i v脿o ho岷 膽峄檔g 膽煤ng quy 膽峄媙h ph谩p lu岷璽.

1聽1.550.000聽聽膼峄搉g

聽 3.550.000.膼峄搉g

5.878.000聽膼峄搉g
2聽聽Th峄漣 gian th峄眂 hi峄噉: 3-5 ng脿y l脿m vi峄嘽聽Th峄漣 gian th峄眂 hi峄噉: 3-7 ng脿y l脿m vi峄嘽聽Th峄漣 gian th峄眂 hi峄噉: 3-10 ng脿y l脿m vi峄嘽

3聽

聽T瓢 v岷 聽l峄盿 ch峄峮 lo岷 h矛nh doanh nghi峄噋/c么ng ty ph霉 h峄.

聽T瓢 v岷 th脿nh l岷璸 t锚n聽c么ng ty/doanh nghi峄噋.

聽T瓢 v岷 l峄盿 ch峄峮 tr峄 s峄熉 th脿nh l岷璸 c么ng ty 膽煤ng quy 膽峄媙h.

聽T瓢 v岷 l峄盿 ch峄峮 ng脿nh ngh峄 kinh doanh c么ng ty/doanh nghi峄噋.

聽T瓢 v岷 膽膬ng k媒 v峄憂 膽i峄乽 l峄 c么ng ty/doanh nghi峄噋 ph霉 h峄

聽T瓢 v岷 c谩c v岷 膽峄 kh谩c li锚n quan 膽岷縩 th脿nh l岷璸 c么ng ty/doanh nghi峄噋 theo Quy 膽峄媙h ph谩p lu岷璽.

聽T瓢 v岷 聽l峄盿 ch峄峮 lo岷 h矛nh doanh nghi峄噋/c么ng ty ph霉 h峄.

聽T瓢 v岷 th脿nh l岷璸 t锚n聽c么ng ty/doanh nghi峄噋.

聽T瓢 v岷 l峄盿 ch峄峮 tr峄 s峄熉 th脿nh l岷璸 c么ng ty 膽煤ng quy 膽峄媙h.

聽T瓢 v岷 l峄盿 ch峄峮 ng脿nh ngh峄 kinh doanh c么ng ty/doanh nghi峄噋.

聽T瓢 v岷 膽膬ng k媒 v峄憂 膽i峄乽 l峄 c么ng ty/doanh nghi峄噋 ph霉 h峄

聽T瓢 v岷 c谩c v岷 膽峄 kh谩c li锚n quan 膽岷縩 th脿nh l岷璸 c么ng ty/doanh nghi峄噋 theo Quy 膽峄媙h ph谩p lu岷璽.

聽T瓢 v岷 聽l峄盿 ch峄峮 lo岷 h矛nh doanh nghi峄噋/c么ng ty ph霉 h峄.

聽T瓢 v岷 th脿nh l岷璸 t锚n聽c么ng ty/doanh nghi峄噋.

聽T瓢 v岷 l峄盿 ch峄峮 tr峄 s峄熉 th脿nh l岷璸 c么ng ty 膽煤ng quy 膽峄媙h.

聽T瓢 v岷 l峄盿 ch峄峮 ng脿nh ngh峄 kinh doanh c么ng ty/doanh nghi峄噋.

聽T瓢 v岷 膽膬ng k媒 v峄憂 膽i峄乽 l峄 c么ng ty/doanh nghi峄噋 ph霉 h峄

聽T瓢 v岷 c谩c v岷 膽峄 kh谩c li锚n quan 膽岷縩 th脿nh l岷璸 c么ng ty/doanh nghi峄噋 theo Quy 膽峄媙h ph谩p lu岷璽.

4聽聽So岷 th岷 t岷 c岷 c谩c h峄 s啤 c岷 thi岷縯 膽峄 th峄眂 hi峄噉 th峄 t峄 th脿nh l岷璸 doanh nghi峄噋/c么ng ty.

聽So岷 th岷 t岷 c岷 c谩c h峄 s啤 c岷 thi岷縯 膽峄 th峄眂 hi峄噉 th峄 t峄 th脿nh l岷璸 doanh nghi峄噋/c么ng ty聽So岷 th岷 t岷 c岷 c谩c h峄 s啤 c岷 thi岷縯 膽峄 th峄眂 hi峄噉 th峄 t峄 th脿nh l岷璸 doanh nghi峄噋/c么ng ty.
5聽聽Thay m岷穞 kh谩ch h脿ng n峄檖 h峄 s啤 v脿 nh岷璶 gi岷 ph茅p kinh doanh c么ng ty/doanh nghi峄噋.

聽Thay m岷穞 kh谩ch h脿ng n峄檖 h峄 s啤 v脿 nh岷璶 gi岷 ph茅p kinh doanh c么ng ty/doanh nghi峄噋.聽Thay m岷穞 kh谩ch h脿ng n峄檖 h峄 s啤 v脿 nh岷璶 gi岷 ph茅p kinh doanh c么ng ty/doanh nghi峄噋.
6聽聽Kh岷痗 con d岷 tr貌n cho C么ng ty聽Kh岷痗 con d岷 tr貌n cho C么ng ty L脿m b岷g hi峄噓聽 c么ng ty (k铆ch th瓢峄沜 20*30 cm)

聽Kh岷痗 con d岷 tr貌n cho C么ng ty

聽L脿m b岷g hi峄噓聽 c么ng ty (k铆ch th瓢峄沜 20*30

cm)
聽Kh岷痗 con d岷 ch峄ヽ v峄 + T锚n Gi谩m 膽峄慶

    7
聽Th么ng b谩o m岷玼 con d岷 膽峄 膽瓢峄 s峄 d峄g 膽煤ng quy 膽峄媙h ph谩p lu岷璽

聽Th么ng b谩o m岷玼 con d岷 膽峄 膽瓢峄 s峄 d峄g 膽煤ng quy 膽峄媙h ph谩p lu岷璽聽Th么ng b谩o m岷玼 con d岷 膽峄 膽瓢峄 s峄 d峄g 膽煤ng quy 膽峄媙h ph谩p lu岷璽
8聽聽B脿n giao gi岷 gi岷 ph茅p kinh doanh c么ng ty; con d岷 tr貌n c么ng ty; 膼i峄乽 l峄 th脿nh l岷璸 C么ng ty cho Qu媒 kh谩ch h脿ng .

聽B脿n giao gi岷 gi岷 ph茅p kinh doanh c么ng ty; con d岷 tr貌n c么ng ty; 膼i峄乽 l峄 th脿nh l岷璸 C么ng ty cho Qu媒 聽kh谩ch h脿ng .聽B脿n giao gi岷 ph茅p kinh doanh c么ng ty; con d岷 tr貌n c么ng ty;聽
B岷g hi峄噓 c么ng ty, d岷 ch峄ヽ v峄 鈥 gi谩m 膽峄慶 c么ng ty

    ; 膼i峄乽 l峄 th脿nh l岷璸 C么ng ty cho Qu媒 kh谩ch h脿ng .
9聽聽T瓢 v岷 mi峄卬 ph铆 qua 膽i峄噉 tho岷 c谩c th峄 t峄 h峄 s啤 khai thu岷 l岷 膽岷.聽T瓢 v岷 v脿 th峄眂 hi峄噉 d峄媍h v峄 khai thu岷 l岷 膽岷聽T瓢 v岷 v脿 th峄眂 hi峄噉 d峄媍h v峄 khai thu岷 l岷 膽岷
10聽

膼膬ng k媒 ch峄 k媒 s峄 VINA g贸i 1 n膬m.
11聽

聽T瓢 v岷, h峄 tr峄 kh谩ch h脿ng l峄盿 ch峄峮 ng芒n h脿ng m峄 t脿i kho岷 c么ng ty ph霉 h峄

聽T瓢 v岷 v脿 th峄眂 hi峄噉 d峄媍h v峄 膽膬ng k铆 n峄檖 thu岷 膽i峄噉 t峄

聽T瓢 v岷, h峄 tr峄 kh谩ch h脿ng l峄盿 ch峄峮 ng芒n h脿ng m峄 t脿i kho岷 c么ng ty ph霉 h峄

聽T瓢 v岷 v脿 th峄眂 hi峄噉 d峄媍h v峄 膽膬ng k铆 n峄檖 thu岷 膽i峄噉 t峄

12聽

聽Th么ng b谩o 聽s峄 t脿i kho岷 c么ng ty 聽膽峄 膽瓢峄 s峄 d峄g 膽煤ng quy 膽峄媙h ph谩p lu岷璽 thu岷.

聽Th么ng b谩o 聽s峄 t脿i kho岷 c么ng ty 聽膽峄 膽瓢峄 s峄 d峄g 膽煤ng quy 膽峄媙h ph谩p lu岷璽 thu岷.
13

聽B脿n giao h峄 s啤 l岷 2 cho kh谩ch h脿ng: H峄 s啤 khai thu岷 l岷 膽岷; TB s峄 t脿i kho岷 x谩c nh岷璶 S峄 KH &膼T聽Mi峄卬 ph铆 膽膬ng k媒 v脿 ph谩t h脿nh h贸a 膽啤n 膽i峄噉 t峄 50 s峄 nh脿 m岷g VINA. T瓢 v岷, h瓢峄沶g d岷玭 Qu媒 kh谩ch h脿ng s峄 d峄g h贸a 膽啤n 膽i峄噉 t峄: t岷 h贸a 膽啤n v脿 k铆 h贸a 膽啤n 膽i峄噉 t峄

14聽

聽B脿n giao h峄 s啤 l岷 2 cho kh谩ch h脿ng t岷璶 n啤i bao g峄搈:

1. Th么ng b谩o s峄 t脿i kho岷 ng芒n h脿ng c贸 膽贸ng d岷 c峄 S峄 K岷 Ho岷h v脿 膼岷 T瓢 Tp. HCM

2. H峄 s啤 K锚 khai Thu岷 l岷 膽岷 c峄 c么ng ty

3. H峄 膽峄搉g, Quy岷縯 膽峄媙h s峄 d峄g h贸a 膽啤n 膽i峄噉 t峄

4. T锚n 膽膬ng nh岷璸 v脿 m岷璽 kh岷﹗ H贸a 膽啤n 膽i峄噉 t峄 c峄 kh谩ch h脿ng

5. H峄 膽峄搉g ch峄 k铆 s峄, Ch峄 k铆 s峄, T锚n 膽膬ng nh岷璸 v脿 m岷璽 kh岷﹗ c峄 ch峄 k铆 s峄

Ngo脿i ra, 膽峄 膽谩p 峄﹏g tr峄峮 v岷筺 nh峄痭g nhu c岷 th脿nh l岷璸 doanh nghi峄噋 di峄卬 ra 膽岷 膽峄 theo c谩c quy 膽峄媙h, th峄 t峄 ph谩p l媒 ph谩p lu岷璽 quy 膽峄媙h v峄沬 c谩c c么ng ty c贸 v峄憂 膽岷 t瓢 n瓢峄沜 ngo脿i, ch煤ng t么i c貌n h峄 tr峄 cung c岷 c谩c d峄媍h v峄 trong nhi峄乽 l末nh v峄眂 膽a d岷g nh瓢: d峄媍h v峄, th瓢啤ng m岷 xu岷 kh岷﹗, th瓢啤ng m岷 ph芒n ph峄慽 b谩n l岷, th瓢啤ng m岷 ph芒n ph峄慽 b谩n bu么n, x芒y d峄眓g, ng脿nh ngh峄 kinh doanh c贸 膽i峄乽 ki峄噉鈥

H茫y li锚n h峄 v峄沬 ch煤ng t么i ngay h么m nay 膽峄 膽瓢峄 cung c岷 c谩c d峄媍h v峄 chuy锚n nghi峄噋 v脿 ho脿n h岷 nh岷!

Th脿nh l岷璸 C么ng ty Huy峄噉 H贸c M么n, thanh lap cong ty Huyen Hoc Mon

Th脿nh l岷璸 C么ng ty Huy峄噉 H贸c M么n, thanh lap cong ty Huyen Hoc Mon


C脕C D峄奀H V峄 LI脢N QUAN D脌NH CHO C脭NG TY 100% V峄怤 VI峄員 NAM

STT
D峄奀H V峄
膼茽N GI脕 (vnd)
1
Th脿nh l岷璸 chi nh谩nh 鈥 V膬n ph貌ng 膽岷 di峄噉 (Cty m岷 t岷 TP. HCM)
700.000膽
2
Th脿nh l岷璸 chi nh谩nh 鈥 V膬n ph貌ng 膽岷 di峄噉 (Cty m岷 t岷 t峄塶h/TP kh谩c)
1.000.000膽
3
Thay 膽峄昳 n峄檌 dung Gi岷 ch峄﹏g nh岷璶 膽膬ng k媒 kinh doanh c峄 doanh nghi峄噋 (Thay 膽峄昳 t锚n cty, tr峄 s峄, ng脿nh ngh峄, v峄憂, th脿nh vi锚n/c峄 膽么ng, ng瓢峄漣 膽岷 di峄噉 ph谩p lu岷璽)
700.000膽
4
B谩n c么ng ty
700.000膽
5
Gi岷 v峄憂 膽i峄乽 l峄 c么ng ty
700.000膽
6
T膬ng v峄憂 膽i峄乽 l峄
700.000膽
7
M茫 h贸a ng脿nh ngh峄 kinh doanh
700.000膽
8
Chuy峄僴 膽峄昳 lo岷 h矛nh doanh nghi峄噋 (TNHH CP, TNHH 1 TV TNHH)
700.000膽
9
Chuy峄僴 膽峄昳 DNTN => Cty TNHH, TNHH 1TV
700.000膽
10
Thay 膽峄昳 n峄檌 dung 膽膬ng k媒 ho岷 膽峄檔g c峄 chi nh谩nh/ V膬n ph貌ng 膽岷 di峄噉
700.000膽
11
C岷 l岷 Gi岷 ph茅p kinh doanh (do th岷 l岷)
700.000膽
12
Th么ng b谩o m岷玼 d岷 c么ng ty l锚n C峄昻g th么ng tin Doanh Nghi峄噋 Qu峄慶 Gia (Quy 膽峄媙h theo 膼i峄乽 44 Lu岷璽 Doanh Nghi峄噋 n膬m 2014, hi峄噓 l峄眂 t峄 ng脿y 01/07/2015) (ch瓢a bao g峄搈 ph铆 kh岷痗 d岷 l脿: 450.000)
200.000膽
13
膼膬ng k媒 MST doanh nghi峄噋/ c谩 nh芒n
200.000膽
14
L岷璸 s峄 膽膬ng k媒 th脿nh vi锚n/ c峄 膽么ng 鈥 Ch峄﹏g nh岷璶 g贸p v峄搉 th脿nh vi锚n/ c峄 膽么ng
100.000膽
15
膼膬ng b峄 c谩o th脿nh l岷璸/ thay 膽峄昳 C么ng ty tr锚n c峄昻g th么ng tin Doanh Nghi峄噋 Qu峄慶 Gia (Acc Vi峄噒 Nam s岷 giao gi岷 x谩c nh岷璶 v脿 th么ng tin 膽膬ng b峄 c谩o 膽峄 Qu媒 kh谩ch l瓢u t岷 C么ng ty) (膼茫 bao g峄搈 l峄 ph铆 nh脿 n瓢峄沜 l脿: 300.000)
400.000膽
16
T瓢 v岷, h峄 tr峄 th峄眂 hi峄噉 th峄 t峄 m峄 t脿i kho岷 ng芒n h脿ng v脿 n峄檖 th么ng b谩o t脿i kho岷 ng芒n h脿ng l锚n c啤 quan thu岷 ch峄 qu岷 (Ho脿n th脿nh sau 01 ng脿y l脿m vi峄嘽)
300.000膽
17
Th么ng b谩o thay 膽峄昳 n峄檌 dung 膼KKD v峄沬 c啤 quan thu岷
200.000膽
18
Th峄眂 hi峄噉 th峄 t峄 chuy峄僴 c啤 quan qu岷 l媒 thu岷 qua Chi c峄 thu岷 kh谩c qu岷璶
1.000.000膽
19
Th峄眂 hi峄噉 th峄 t峄 k锚 khai, 膽贸ng thu岷 thu nh岷璸 c谩 nh芒n 膽峄慽 v峄沬 ho岷 膽峄檔g chuy峄僴 nh瓢峄g v峄憂 trong c么ng ty
1.000.000膽
20
Gi岷 th峄 C么ng ty
Th峄廰 thu岷璶

膼峄 bi岷縯 th锚m th么ng tin b岷g gi谩, vui l貌ng xem th锚m t岷 膽芒y.

N岷縰 qu媒 kh谩ch c岷 s峄 gi煤p 膽峄 v峄 k岷 to谩n thu岷, h茫y tham kh岷 D峄媍h v峄 k岷 to谩n tr峄峮 g贸i c峄 c么ng ty ACC Vi峄噒 Nam t岷 膽芒y.

H茫y li锚n h峄 v峄沬 ch煤ng t么i ngay h么m nay 膽峄 膽瓢峄 cung c岷 c谩c d峄媍h v峄 chuy锚n nghi峄噋 v脿 ho脿n h岷 nh岷!

Th么ng tin li锚n h峄

C脭NG TY TNHH D峄奀H V峄 T漂 V岷 ACC VI峄員 NAM

Tr峄 s峄 : P101-102 L芒虁u 1, 270-272 C脭蹋ng Ho虁a, Ph瓢峄漬g 13, Qu岷璶 T芒n B矛nh, H峄 CH铆 Minh City

Hotline : 0938830883 ( Mr D农ng )

Email: vphcm@accvietnaminfo.vn

Website:聽https://congtyaccvietnam.com/聽 鈥 https://accvietnam.tumblr.com/

Xem th锚m

膼i峄僲: 4.73 (6789 b矛nh ch峄峮)

Call Now ButtonScroll Up
Contact Me on Zalo