Thnh l廕計 c繫ng ty ch廙 1-3 ngy, d廙ch v廙 t廕要 t穫nh, ch穩nh x獺c, nhi廙u がu 瓊i. D廙ch V廙 Chm S籀c 24h. Tが V廕叩 Mi廙n Ph穩. DV K廕 To獺n Chuy礙n Nghi廙p. D廙ch v廙: thnh l廕計 c繫ng ty, k廕 to獺n, thay 廙i gi廕句 ph矇p kd.
Address :
272 C廙ng H簷a, Phが廙ng 13, T璽n B穫nh, Thnh ph廙 H廙 Ch穩 Minh 70000, Vi廙t Nam,
TpHCM,
VietNam.
Tel : +842838110987
Email : vphcm@accvietnaminfo.vn
Image : C繫ng Ty TNHH D廙ch V廙 - Tが v廕叩 ACC Vi廙t Nam

C繫ng ty ACC Vi廙t Nam h璽n h廕》h cho 籀n Q繳y kh獺ch hng!

Home>Thnh l廕計 c繫ng ty>Thnh l廕計 c繫ng ty Qu廕要 Ph繳 Nhu廕要

Thnh l廕計 c繫ng ty Qu廕要 Ph繳 Nhu廕要

Thnh l廕計 c繫ng ty Qu廕要 Ph繳 Nhu廕要

B廕》 ang mu廙n t穫m D廙ch v廙氐ph獺p l羸Uy T穩n Chuy礙n nghi廙p t廕【 TPHCM 廙 Thnh l廕計 c繫ng ty Qu廕要 Ph繳 Nhu廕要?

D廙ch v廙 thnh l廕計 C繫ng ty Qu廕要 Ph繳 Nhu廕要 thnh c繫ng cho 5.000 ngが廙i nhが b廕》. N礙n t繫i hon ton c籀 th廙 gi繳p b廕》!

D廙ch v廙 thnh l廕計 C繫ng ty Qu廕要 Ph繳 Nhu廕要 l 1 C繫ng ty Lu廕負. V廙i tr礙n 10 nm kinh nghi廙m chuy礙n cung c廕叼 d廙ch v廙 tが v廕叩 v th廙帷 hi廙n th廙 t廙卉 thnh l廕計 c繫ng ty tr廙n g籀i t廕【 TPHCM.

********廙i ng觼 Lu廕負 sが tが v廕叩 am hi廙u tが廙ng t廕要 quy 廙nh ph獺p lu廕負v廙 th廙 t廙卉 thnh l廕計 c繫ng ty Qu廕要 Ph繳 Nhu廕要;

********C籀 廙i ng觼 chuy礙n vi礙n nhi廙u kinh nghi廙m, tr穫nh 廙 v nng l廙帷 v廙 l藺nh v廙帷 k廕 to獺n ti ch穩nh;Lao 廙ng B廕υ hi廙m x瓊 h廙i, ti ch穩nh doanh nghi廙p, t穩n d廙叩g ng璽n hng.

********Chuy礙n vi礙n ngnh thu廕 が廙θ T廙ng C廙卉 Thu廕 ch廕叼 ch廙姊g ch廙 hnh ngh廙 d廙ch v廙 b獺o c獺o thu廕, k礙 khai thu廕 cho c獺c doanh nghi廙p/c繫ng ty thnh l廕計 t廕【 Qu廕要 Ph繳 Nhu廕要;

Thnh l廕計 c繫ng ty Qu廕要 Ph繳 Nhu廕要

7bが廙c c廙吧 D廙ch v廙氐thnh l廕計 C繫ng ty Qu廕要 Ph繳 Nhu廕要 nhが sau:

1.Tが v廕叩 v ti廕穆 nh廕要 th繫ng tin thnh l廕計 c繫ng ty Qu廕要 Ph繳 Nhu廕要:

=> Ti廕穆 nh廕要 th繫ng tin thnh l廕計 v C廙 nh璽n vi礙n tが v廕叩 qua c獺c k礙nh tr廙帷 ti廕穆 t廕【 vn ph簷ng ho廕搾 tr廙帷 tuy廕積 qua t廙ng i tが v廕叩, Zalo.

=> C獺c chuy礙n vi礙n tが v廕叩 ph廕ξ trao 廙i ton b廙 chi ph穩 thnh l廕計 廙 kh獺ch hng n廕痂 v廙疸g ngay t廙 廕吟.

2.So廕》 th廕υ h廙 sヾ ( hon thnh h廙 sヾ thnh l廕計 c繫ng ty theo 廙 ngh廙 kh獺ch hng)

3. G廙虹 h廙 sヾ cho kh獺ch hng k羸 tr廙帷 ti廕穆

4. Thay m廕暗 kh獺ch hng th廙帷 hi廙n c獺c th廙 t廙卉 theo quy 廙nh

5.Bn giao b廕τ ch穩nh gi廕句 ph矇p v con d廕只:

=> G廙虹 b廕τ ch穩nh gi廕句 ph矇p v con d廕只 cho kh獺ch hng v thu ti廙n ph穩 d廙ch v廙;
=> Qu羸 kh獺chc籀 nhu c廕吟 lm d廙ch v廙 thu廕篙h穫 chuy廙n sang bが廙c th廙 6.

6. Th廙帷 hi廙n c獺c th廙 t廙卉 v廙 thu廕 cho doanh nghi廙p m廙i thnh l廕計

=> Thay m廕暗 kh獺ch hng th廙帷 hi廙n c獺c th廙 t廙卉 thu廕瘺an 廕吟 khi m廙i thnh l廕計 c繫ng ty (t羅y theo g籀i d廙ch v廙 m qu羸 kh獺ch 瓊 ch廙n)

7. Lがu h廙 sヾ:

=> B廙 ph廕要 ki廙m so獺t n廙i b廙 v chuy礙n vi礙n tr廙帷 ti廕穆 th廙帷 hi廙n lがu h廙 sヾ 廙i v廙i d廙ch v廙 瓊 hon thnh.


TH廙I GIAN V K廕鋁 QU廕 D廙CH V廙 THNH L廕星 CNG TY QU廕昧 PH NHU廕昧

H廙 sヾ y礙u c廕吟: Ch廙 c廕吵 DUY NH廕三 01 B廕τ sao CMND ho廕搾 H廙 Chi廕簑 c廙吧 m廙i thnh vi礙n/ c廙 繫ng s獺ng l廕計.

Ph穩 gi廕σ Ch廙 v廙i1.550.000 廙ng(瓊 bao g廙m Ph穩 nh nが廙c: 1.000.000 廙ng). Sau 3 ngy lm vi廙c, Qu羸 kh獺ch s廕 が廙θ 廕囤 廙 k廕篙 qu廕 d廙ch v廙 thnh l廕計 c繫ng ty Qu廕要 Ph繳 nhu廕要 bao g廙m:

1. Gi廕句 ph矇p C繫ng ty;

2. M瓊 s廙 thu廕/ M瓊 s廙 xu廕另 nh廕計 kh廕季/ M瓊 s廙 doanh nghi廙p;

3. Kh廕畚 con d廕只 C繫ng ty(lo廕【 t廙t, nh廕ㄊ t廙 廙ng);

4. Th繫ng b獺o m廕哎 d廕只 c繫ng ty l礙nC廙ng th繫ng tin Doanh Nghi廙p Qu廙c Gia;

5. ng b廙 c獺o thnh l廕計 C繫ng ty tr礙n c廙ng th繫ng tin Doanh Nghi廙p Qu廙c Gia .

Qu羸 kh獺ch c籀 th廙 tham kh廕υ c獺c g籀id廙ch v廙 thnh l廕計 c繫ng ty Qu廕要 Ph繳 Nhu廕要sau 璽y.

B廕﹫G PH D廙CH V廙 THNH L廕星 CNG TY QU廕昧 PH NHU廕昧

STT

G籀i A1
(G籀i cヾ b廕τ)
Ph羅 h廙φ cho kh獺ch hng c籀 th廙i gian,
c籀 nh璽n vi礙n am hi廙u th廙 t廙卉 v廙k廕 to獺n thu廕

G籀i A2
(G籀i n璽ng cao)
Ph羅 h廙φ cho kh獺ch
c籀 nh璽n vi礙n am hi廙u th廙 t廙卉 v廙k廕 to獺n thu廕

G籀i A3
(G籀i hon thi廙n)
Th廙帷 hi廙n廕囤 廙 v ton b廙c獺c th廙 t廙卉 c廕吵 thi廕篙廙 c繫ng ty s廕登 sng i vo ho廕﹀ 廙ng 繳ng quy 廙nh ph獺p lu廕負.

11.550.000廙ng

3.550.000.廙ng

5.878.000廙ng
2Th廙i gian th廙帷 hi廙n: 3-5 ngy lm vi廙cTh廙i gian th廙帷 hi廙n: 3-7 ngy lm vi廙cTh廙i gian th廙帷 hi廙n: 3-10 ngy lm vi廙c

3

Tが v廕叩 l廙帶 ch廙n lo廕【 h穫nh doanh nghi廙p/c繫ng ty ph羅 h廙φ.

Tが v廕叩 thnh l廕計 t礙nc繫ng ty/doanh nghi廙p.

Tが v廕叩 l廙帶 ch廙n tr廙 s廙 thnh l廕計 c繫ng ty 繳ng quy 廙nh.

Tが v廕叩 l廙帶 ch廙n ngnh ngh廙 kinh doanh c繫ng ty/doanh nghi廙p.

Tが v廕叩 ng k羸 v廙n i廙u l廙 c繫ng ty/doanh nghi廙p ph羅 h廙φ

Tが v廕叩 c獺c v廕叩 廙 kh獺c li礙n quan 廕積 thnh l廕計 c繫ng ty/doanh nghi廙p theo Quy 廙nh ph獺p lu廕負.

Tが v廕叩 l廙帶 ch廙n lo廕【 h穫nh doanh nghi廙p/c繫ng ty ph羅 h廙φ.

Tが v廕叩 thnh l廕計 t礙nc繫ng ty/doanh nghi廙p.

Tが v廕叩 l廙帶 ch廙n tr廙 s廙 thnh l廕計 c繫ng ty 繳ng quy 廙nh.

Tが v廕叩 l廙帶 ch廙n ngnh ngh廙 kinh doanh c繫ng ty/doanh nghi廙p.

Tが v廕叩 ng k羸 v廙n i廙u l廙 c繫ng ty/doanh nghi廙p ph羅 h廙φ

Tが v廕叩 c獺c v廕叩 廙 kh獺c li礙n quan 廕積 thnh l廕計 c繫ng ty/doanh nghi廙p theo Quy 廙nh ph獺p lu廕負.

Tが v廕叩 l廙帶 ch廙n lo廕【 h穫nh doanh nghi廙p/c繫ng ty ph羅 h廙φ.

Tが v廕叩 thnh l廕計 t礙nc繫ng ty/doanh nghi廙p.

Tが v廕叩 l廙帶 ch廙n tr廙 s廙 thnh l廕計 c繫ng ty 繳ng quy 廙nh.

Tが v廕叩 l廙帶 ch廙n ngnh ngh廙 kinh doanh c繫ng ty/doanh nghi廙p.

Tが v廕叩 ng k羸 v廙n i廙u l廙 c繫ng ty/doanh nghi廙p ph羅 h廙φ

Tが v廕叩 c獺c v廕叩 廙 kh獺c li礙n quan 廕積 thnh l廕計 c繫ng ty/doanh nghi廙p theo Quy 廙nh ph獺p lu廕負.

4So廕》 th廕υ t廕另 c廕 c獺c h廙 sヾ c廕吵 thi廕篙 廙 th廙帷 hi廙n th廙 t廙卉 thnh l廕計 doanh nghi廙p/c繫ng ty.

So廕》 th廕υ t廕另 c廕 c獺c h廙 sヾ c廕吵 thi廕篙 廙 th廙帷 hi廙n th廙 t廙卉 thnh l廕計 doanh nghi廙p/c繫ng tySo廕》 th廕υ t廕另 c廕 c獺c h廙 sヾ c廕吵 thi廕篙 廙 th廙帷 hi廙n th廙 t廙卉 thnh l廕計 doanh nghi廙p/c繫ng ty.
5Thay m廕暗 kh獺ch hng n廙p h廙 sヾ v nh廕要 gi廕句 ph矇p kinh doanh c繫ng ty/doanh nghi廙p.

Thay m廕暗 kh獺ch hng n廙p h廙 sヾ v nh廕要 gi廕句 ph矇p kinh doanh c繫ng ty/doanh nghi廙p.Thay m廕暗 kh獺ch hng n廙p h廙 sヾ v nh廕要 gi廕句 ph矇p kinh doanh c繫ng ty/doanh nghi廙p.
6Kh廕畚 con d廕只 tr簷n cho C繫ng tyKh廕畚 con d廕只 tr簷n cho C繫ng ty Lm b廕τg hi廙u c繫ng ty (k穩ch thが廙c 20*30 cm)

Kh廕畚 con d廕只 tr簷n cho C繫ng ty

Lm b廕τg hi廙u c繫ng ty (k穩ch thが廙c 20*30

cm)
Kh廕畚 con d廕只 ch廙妾 v廙 + T礙n Gi獺m 廙c

    7
Th繫ng b獺o m廕哎 con d廕只 廙 が廙θ s廙 d廙叩g 繳ng quy 廙nh ph獺p lu廕負

Th繫ng b獺o m廕哎 con d廕只 廙 が廙θ s廙 d廙叩g 繳ng quy 廙nh ph獺p lu廕負Th繫ng b獺o m廕哎 con d廕只 廙 が廙θ s廙 d廙叩g 繳ng quy 廙nh ph獺p lu廕負
8Bn giao gi廕句 gi廕句 ph矇p kinh doanh c繫ng ty; con d廕只 tr簷n c繫ng ty; i廙u l廙 thnh l廕計 C繫ng ty cho Qu羸 kh獺ch hng .

Bn giao gi廕句 gi廕句 ph矇p kinh doanh c繫ng ty; con d廕只 tr簷n c繫ng ty; i廙u l廙 thnh l廕計 C繫ng ty cho Qu羸 kh獺ch hng .Bn giao gi廕句 ph矇p kinh doanh c繫ng ty; con d廕只 tr簷n c繫ng ty;
B廕τg hi廙u c繫ng ty, d廕只 ch廙妾 v廙 gi獺m 廙c c繫ng ty

    ; i廙u l廙 thnh l廕計 C繫ng ty cho Qu羸 kh獺ch hng .
9Tが v廕叩 mi廙n ph穩 qua i廙n tho廕【 c獺c th廙 t廙卉 h廙 sヾ khai thu廕 l廕吵 廕吟.Tが v廕叩 v th廙帷 hi廙n d廙ch v廙 khai thu廕 l廕吵 廕吟Tが v廕叩 v th廙帷 hi廙n d廙ch v廙 khai thu廕 l廕吵 廕吟
10

ng k羸 ch廙 k羸 s廙 VINA g籀i 1 nm.
11

Tが v廕叩, h廙 tr廙 kh獺ch hng l廙帶 ch廙n ng璽n hng m廙 ti kho廕τ c繫ng ty ph羅 h廙φ

Tが v廕叩 v th廙帷 hi廙n d廙ch v廙 ng k穩 n廙p thu廕 i廙n t廙

Tが v廕叩, h廙 tr廙 kh獺ch hng l廙帶 ch廙n ng璽n hng m廙 ti kho廕τ c繫ng ty ph羅 h廙φ

Tが v廕叩 v th廙帷 hi廙n d廙ch v廙 ng k穩 n廙p thu廕 i廙n t廙

12

Th繫ng b獺o s廙 ti kho廕τ c繫ng ty 廙 が廙θ s廙 d廙叩g 繳ng quy 廙nh ph獺p lu廕負 thu廕.

Th繫ng b獺o s廙 ti kho廕τ c繫ng ty 廙 が廙θ s廙 d廙叩g 繳ng quy 廙nh ph獺p lu廕負 thu廕.
13

Bn giao h廙 sヾ l廕吵 2 cho kh獺ch hng: H廙 sヾ khai thu廕 l廕吵 廕吟; TB s廙 ti kho廕τ x獺c nh廕要 S廙 KH &TMi廙n ph穩 ng k羸 v ph獺t hnh h籀a ヾn i廙n t廙 50 s廙 nh m廕》g VINA. Tが v廕叩, hが廙ng d廕南 Qu羸 kh獺ch hng s廙 d廙叩g h籀a ヾn i廙n t廙: t廕︽ h籀a ヾn v k穩 h籀a ヾn i廙n t廙

14

Bn giao h廙 sヾ l廕吵 2 cho kh獺ch hng t廕要 nヾi bao g廙m:

1. Th繫ng b獺o s廙 ti kho廕τ ng璽n hng c籀 籀ng d廕只 c廙吧 S廙 K廕 Ho廕︷h v 廕吟 Tが Tp. HCM

2. H廙 sヾ K礙 khai Thu廕 l廕吵 廕吟 c廙吧 c繫ng ty

3. H廙φ 廙ng, Quy廕篙 廙nh s廙 d廙叩g h籀a ヾn i廙n t廙

4. T礙n ng nh廕計 v m廕負 kh廕季 H籀a ヾn i廙n t廙 c廙吧 kh獺ch hng

5. H廙φ 廙ng ch廙 k穩 s廙, Ch廙 k穩 s廙, T礙n ng nh廕計 v m廕負 kh廕季 c廙吧 ch廙 k穩 s廙

Ngoi ra, 廙 獺p 廙姊g tr廙n v廕雉 nh廙疸g nhu c廕吟 thnh l廕計 c繫ng ty Qu廕要 Ph繳 Nhu廕要 doanh nghi廙p di廙n ra 廕囤 廙 theo c獺c quy 廙nh, th廙 t廙卉 ph獺p l羸 ph獺p lu廕負 quy 廙nh v廙i c獺c c繫ng ty c籀 v廙n 廕吟 tが nが廙c ngoi, ch繳ng t繫i c簷n h廙 tr廙 cung c廕叼 c獺c d廙ch v廙 trong nhi廙u l藺nh v廙帷 a d廕》g nhが: d廙ch v廙 thnh l廕計 c繫ng ty Qu廕要 Ph繳 Nhu廕要, thがヾng m廕【 xu廕另 kh廕季, thがヾng m廕【 ph璽n ph廙i b獺n l廕, thがヾng m廕【 ph璽n ph廙i b獺n bu繫n, x璽y d廙彫g, ngnh ngh廙 kinh doanh c籀 i廙u ki廙n

H瓊y li礙n h廙 v廙i ch繳ng t繫i ngay h繫m nay 廙 が廙θ cung c廕叼 c獺c d廙ch v廙 chuy礙n nghi廙p v hon h廕υ nh廕另!

i廙m: 4.73 (6789 b穫nh ch廙n)

Call Now ButtonScroll Up
Contact Me on Zalo