Th脿nh l岷璸 c么ng ty ch峄 1-3 ng脿y, d峄媍h v峄 t岷璶 t矛nh, ch铆nh x谩c, nhi峄乽 瓢u 膽茫i. D峄媍h V峄 Ch膬m S贸c 24h. T瓢 V岷 Mi峄卬 Ph铆. DV K岷 To谩n Chuy锚n Nghi峄噋. D峄媍h v峄: th脿nh l岷璸 c么ng ty, k岷 to谩n, thay 膽峄昳 gi岷 ph茅p kd.
Address :
272 C峄檔g H貌a, Ph瓢峄漬g 13, T芒n B矛nh, Th脿nh ph峄 H峄 Ch铆 Minh 70000, Vi峄噒 Nam,
TpHCM,
VietNam.
Tel : +842838110987
Email : vphcm@accvietnaminfo.vn
Image : C么ng Ty TNHH D峄媍h V峄 - T瓢 v岷 ACC Vi峄噒 Nam

C么ng ty ACC Vi峄噒 Nam h芒n h岷h ch脿o 膽贸n Q煤y kh谩ch h脿ng!

Home>Thay 膽峄昳 GPKD>Thay 膽峄昳 t锚n c么ng ty

Thay 膽峄昳 t锚n c么ng ty

T锚n c么ng ty l脿 th脿nh ph岷 quan tr峄峮g c峄 c么ng ty n贸 ch铆nh l脿 th瓢啤ng hi峄噓 c峄 c么ng ty, n贸 c贸 岷h h瓢峄焠g xuy锚n su峄憈 trong qu谩 tr矛nh ho岷 膽峄檔g c峄 c么ng ty.

Tuy nhi锚n v矛 m峄檛 s峄 nguy锚n nh芒n kh谩ch quan hay ch峄 quan nhi峄乽 c么ng ty ph岷 thay 膽峄昳 l岷 t锚n 膽峄 ph霉 h峄 v峄沬 th峄眂 t岷, 膽煤ng v峄沬 quy 膽峄媙h c峄 ph谩p lu岷璽.

V岷瓂 khi n脿o ph岷 thay 膽峄昳 t锚n c么ng ty, th峄 t峄 th峄眂 hi峄噉 nh瓢 th岷 n脿o? Qu媒 v峄 c贸 th峄 tham kh岷 qua n峄檌 sung b脿i vi岷縯 sau c峄 c么ng ty ACC Vi峄噒 Nam.

Khi n脿o ph岷 th峄眂 hi峄噉 th峄 t峄 thay 膽峄昳 t锚n c么ng ty?

Tr锚n Gi岷 ch峄﹏g nh岷璶 膽膬ng k媒 doanh nghi峄噋, m峄檛 n峄檌 dung kh么ng th峄 thi岷縰 膽贸 l脿 t锚n doanh nghi峄噋 (kho岷 1聽膼i峄乽 29 Lu岷璽 Doanh nghi峄噋 s峄 68/2014/QH13).

Theo 膼i峄乽 38 Lu岷璽 n脿y, t锚n doanh nghi峄噋 膽瓢峄 hi峄僽 l脿 t锚n ti岷縩g Vi峄噒 c峄 doanh nghi峄噋. Ngo脿i ra, doanh nghi峄噋 c貌n c贸 t锚n ti岷縩g n瓢峄沜 ngo脿i (th瓢峄漬g l脿 ti岷縩g Anh) v脿 t锚n vi岷縯 t岷痶.

Trong 膽贸, t锚n ti岷縩g Vi峄噒 l脿 b岷痶 bu峄檆, c貌n t锚n ti岷縩g n瓢峄沜 ngo脿i v脿 t锚n vi岷縯 t岷痶 c贸 th峄 c贸 ho岷穋 kh么ng.

鈥 T锚n ti岷縩g Vi峄噒 c峄 doanh nghi峄噋 g峄搈 02 th脿nh t峄 theo th峄 t峄: Lo岷 h矛nh doanh nghi峄噋 + T锚n ri锚ng. Khi thay 膽峄昳 lo岷 h矛nh doanh nghi峄噋 ho岷穋 t锚n ri锚ng, c么ng ty 膽峄乽 ph岷 th峄眂 hi峄噉 th峄 t峄 thay 膽峄昳 t锚n.

Do n峄檌 dung con d岷 c贸 t锚n doanh nghi峄噋 (t锚n ti岷縩g Vi峄噒) v脿 m茫 s峄 doanh nghi峄噋, n锚n khi 膽峄昳 t锚n c么ng ty 膽峄搉g th峄漣 ph岷 kh岷痗 l岷 con d岷 theo t锚n m峄沬.

鈥 T锚n doanh nghi峄噋 b岷眓g ti岷縩g ngo脿i l脿 t锚n 膽瓢峄 d峄媍h t峄 t锚n ti岷縩g Vi峄噒 sang m峄檛 trong nh峄痭g ti岷縩g n瓢峄沜 ngo脿i h峄 ch峄 La-tinh. T锚n vi岷縯 t岷痶 th矛 膽瓢峄 vi岷縯 t岷痶 t峄 t锚n ti岷縩g Vi峄噒 ho岷穋 t锚n ti岷縩g n瓢峄沜 ngo脿i.

Tr锚n con d岷 kh么ng th峄 hi峄噉 t锚n ti岷縩g n瓢峄沜 ngo脿i, t锚n vi岷縯 t岷痶 c峄 doanh nghi峄噋 n锚n khi thay 膽峄昳 t锚n, doanh nghi峄噋 ch峄 c岷 th峄眂 hi峄噉 thay 膽峄昳 t锚n c么ng ty m脿 kh么ng c岷 膽峄昳 con d岷.

thay 膽峄昳 t锚n c么ng ty

Th峄 t峄 thay 膽峄昳 t锚n c么ng ty

B瓢峄沜 1: Chu岷﹏ b峄 gi岷 t峄 thay 膽峄昳 t锚n c么ng ty聽nh瓢 h瓢峄沶g d岷玭 sau 膽芒y:

Chu岷﹏ b峄嬄爂i岷 t峄澛爐hay 膽峄昳 t锚n c么ng ty聽g峄搈 nh峄痭g g矛?

  1. Gi岷 ch峄﹏g nh岷璶 膽膬ng k媒 doanh nghi峄噋
  2. Gi岷 ch峄﹏g nh岷璶 膽膬ng k媒 膽岷 t瓢 (膽峄慽 v峄沬 doanh nghi峄噋 c贸 d峄 谩n 膽岷 t瓢).
  3. Gi岷 ch峄﹏g nh岷璶 M茫 s峄 thu岷 (n岷縰 c贸)
  4. T锚n doanh nghi峄噋 m峄沬 d峄 膽峄媙h thay 膽峄昳

B瓢峄沜 2: So岷 th岷 v脿 ho脿n thi峄噉 h峄 s啤聽thay 膽峄昳 t锚n c么ng ty聽theo t峄玭g lo岷 h矛nh doanh nghi峄噋

  1. Th么ng b谩o c峄 ng瓢峄漣 膽岷 di峄噉 ph谩p lu岷璽 v峄 vi峄嘽 thay 膽峄昳 t锚n doanh nghi峄噋
  2. Bi锚n b岷 h峄峱 v峄 vi峄嘽 thay 膽峄昳 t锚n c么ng ty聽(膽峄慽 v峄沬 c么ng ty TNHH Hai th脿nh vi锚n tr峄 l锚n, C么ng ty C峄 Ph岷, c么ng ty h峄 danh)
  3. Quy岷縯 膽峄媙h c峄 Ch峄 t峄媍h H膼TV/H膼QT v峄 vi峄嘽 thay 膽峄昳 t锚n doanh nghi峄噋

B瓢峄沜 3: N峄檖 b峄 h峄 s啤聽thay 膽峄昳 t锚n doanh nghi峄噋聽膽岷 膽峄爐峄沬 c啤 quan 膽膬ng k媒 kinh doanh tr峄眂 thu峄檆 T峄塶h/Th脿nh ph峄 s峄 t岷.

B瓢峄沜 4:聽Nh岷璶 k岷縯 qu岷 l脿 gi岷 ch峄﹏g nh岷璶 膽膬ng k媒 doanh nghi峄噋 (N岷縰 h峄 s啤 ho脿n ch峄塶h v脿 ch铆nh x谩c).

Sau khi thay 膽峄昳 t锚n c么ng ty c岷 l脿m g矛?

Th峄 t峄 sau khi thay 膽峄昳 t锚n c么ng ty c农ng c岷 ph岷 th峄眂 hi峄噉 膽峄 th么ng b谩o cho c啤 quan thu岷 v脿 c啤 quan c贸 li锚n quan nh瓢 ng芒n h脿ng, vi峄卬 th么ng, 膽i峄噉. Khi t锚n doanh nghi峄噋 膽瓢峄聽thay 膽峄昳 c农ng g岷 nh瓢 doanh nghi峄噋 b岷 m峄沬 th脿nh l岷璸. N岷縰 kh么ng th么ng b谩o th矛 c谩c 膽峄慽 t谩c tin t瓢峄焠g s岷 kh么ng bi岷縯 v脿 c贸 th峄 s岷 kh么ng nh岷璶 ra c么ng ty c峄 b岷. V矛 v岷瓂, m峄檛 trong c谩c th峄 t峄 sau khi thay 膽峄昳 t锚n c么ng ty l脿 th么ng b谩o cho c谩c c啤 quan li锚n quan bi岷縯 vi峄嘽 thay 膽峄昳 t锚n c么ng ty. C谩c c啤 quan c贸 li锚n quan bao g峄搈: Thu岷, Ng芒n h脿ng, b岷 hi峄僲, 膽峄慽 t谩c, b岷 h脿ng v脿 c谩c c啤 quan qu岷 l媒 chuy锚n ng脿nh鈥

1. Th峄 t峄 thu岷 khi thay 膽峄昳 t锚n c么ng ty:

Doanh nghi峄噋 c岷 chu岷﹏ b峄 h峄 s啤 thay 膽峄昳 t锚n c么ng ty cho c啤 quan thu岷 d瓢峄沬 膽芒y:

鈥 M岷玼 s峄 08-MST (ban h脿nh k猫m theo Th么ng t瓢 156): T峄 khai 膽i峄乽 ch峄塶h 膽膬ng k媒 thu岷 c峄 c么ng ty.

鈥 B岷 g峄慶 gi岷 ch峄﹏g nh岷璶 膽膬ng k媒 thu岷 c峄 c么ng ty.

鈥 B岷 sao Gi岷 ch峄﹏g nh岷璶 膽膬ng k媒 kinh doanh c峄 c么ng ty 膽茫 膽瓢峄 膽i峄乽 ch峄塶h theo t锚n m峄沬.

Doanh nghi峄噋聽khi thay 膽峄昳 t锚n c么ng ty s岷 kh么ng l脿m thay 膽峄昳 m茫 s峄 thu岷 hi峄噉 t岷. Tuy nhi锚n, doanh nghi峄噋 膽贸聽s岷 c岷 ph岷 l脿m th峄 t峄 th么ng b谩o v脿 thay 膽峄昳 m岷玼 h贸a 膽啤n c峄 c么ng ty c农ng nh瓢 c谩c th峄 t峄 kh岷痗 l岷 d岷.

2. Thay 膽峄昳 con d岷 c么ng ty

Do n峄檌 dung con d岷 c峄 c么ng ty bao g峄搈 t锚n c么ng ty v脿 m茫 s峄 c么ng ty. V矛 v岷瓂, khi thay 膽峄昳 t锚n c么ng ty th矛 con d岷 ph谩p nh芒n c峄 c么ng ty c农ng ph岷 thay 膽峄昳. Sau khi th么ng b谩o m岷玼 d岷 m峄沬, doanh nghi峄噋 ph岷 ti岷縩 h脿nh n峄檖 l岷 con d岷 v脿 gi岷 ch峄﹏g nh岷璶 膽膬ng k媒 m岷玼 d岷 c农 cho c啤 quan c么ng an n啤i tr瓢峄沜 膽芒y 膽茫 膽膬ng k媒 m岷玼 d岷 v脿 nh岷璶 gi岷 Bi锚n nh岷璶 膽茫 tr岷 l岷 con d岷 t峄 c啤 quan c么ng an

3. In 岷 l岷 h贸a 膽啤n gi谩 tr峄 gia t膬ng VAT

C农ng nh瓢 con d岷 c峄 doanh nghi峄噋 th矛 t锚n h贸a 膽啤n c农ng l脿 m峄檛 trong nh峄痭g n峄檌 dung b岷痶 bu峄檆, quy岷縯 膽峄媙h t铆nh hi峄噓 l峄眂/gi谩 tr峄 c峄 h贸a 膽啤n. Do 膽贸, khi thay 膽峄昳 t锚n doanh nghi峄噋 th矛 c农ng c岷 thay 膽峄昳 h贸a 膽啤n. Doanh nghi峄噋 c岷 l脿m th峄 t峄 h峄 h贸a 膽啤n; In h贸a 膽啤n m峄沬 v脿 Th么ng b谩o ph谩t h脿nh h贸a 膽啤n m峄沬 膽贸. N岷縰 doanh nghi峄噋 mu峄憂 ti岷縫 t峄 s峄 d峄g nh峄痭g h贸a 膽啤n 膽茫 膽岷穞 in tr瓢峄沜 膽贸 do ch瓢a s峄 d峄g h岷縯 th矛 c岷 l脿m th么ng b谩o 膽i峄乽 ch峄塶h th么ng tin t岷 th么ng b谩o ph谩t h脿nh h贸a 膽啤n 膽岷縩 c啤 quan thu岷 qu岷 l媒 tr峄眂 ti岷縫.

C谩ch 膽岷穞 t锚n c么ng ty m峄沬 nh瓢 th岷 n脿o聽?Tra c峄﹗聽t锚n doanh nghi峄噋 ra sao?

鈥 Khi b岷 mu峄憂 thay 膽峄昳 t锚n hay cho聽doanh nghi峄噋 m峄沬 v脿 mu峄憂 膽岷穞 l岷 t锚n c么ng ty th矛 b岷 c岷 hi峄僽 m峄檛 s峄 v岷 膽峄 nh瓢 sau:

T锚n c么ng ty lu么n lu么n bao g峄搈 hai th脿nh t峄 theo th峄 t峄 sau 膽芒y:
+ Th脿nh t峄 th峄 nh岷: Lo岷 h矛nh doanh nghi峄噋. T锚n lo岷 h矛nh doanh nghi峄噋 膽瓢峄 vi岷縯 l脿 鈥渃么ng ty tr谩ch nhi峄噈 h峄痷 h岷鈥 ho岷穋 鈥渃么ng ty TNHH鈥 膽峄慽 v峄沬 c么ng ty tr谩ch nhi峄噈 h峄痷 h岷; 膽瓢峄 vi岷縯 l脿 鈥渃么ng ty c峄 ph岷鈥 ho岷穋 鈥渃么ng ty CP鈥 膽峄慽 v峄沬 c么ng ty c峄 ph岷; 膽瓢峄 vi岷縯 l脿 鈥渃么ng ty h峄 danh鈥 ho岷穋 鈥渃么ng ty HD鈥 膽峄慽 v峄沬 c么ng ty h峄 danh; 膽瓢峄 vi岷縯 l脿 鈥渄oanh nghi峄噋 t瓢 nh芒n鈥, 鈥淒NTN鈥 ho岷穋 鈥渄oanh nghi峄噋 TN鈥 膽峄慽 v峄沬 doanh nghi峄噋 t瓢 nh芒n;

+ Th脿nh t峄 th峄 hai: T锚n ri锚ng. T锚n ri锚ng 膽瓢峄 vi岷縯 b岷眓g c谩c ch峄 c谩i trong b岷g ch峄 c谩i ti岷縩g Vi峄噒, c谩c ch峄 F, J, Z, W, ch峄 s峄 v脿 k媒 hi峄噓. T锚n ri锚ng c峄 doanh nghi峄噋 kh么ng c岷 ph岷 c贸 ngh末a theo ti岷縩g Vi峄噒, m脿 t锚n ch峄 c岷 c贸 c谩c ch峄 c谩i 膽瓢峄 li峄噒 k锚 trong b岷g ch峄 c谩i ti岷縩g Vi峄噒 l脿 膽瓢峄.
V铆 d峄: C么ng ty C峄 Ph岷聽(th脿nh t峄 th峄 nh岷) D峄媍h V峄 T瓢 V岷 Du H峄峜 Thi锚n Trang聽(th脿nh t峄 th峄 hai).
V铆 d峄: C么ng ty TNHH聽(th脿nh t峄 th峄 nh岷) Th瓢啤ng M岷 D峄媍h V峄 S岷 Xu岷 An Gia聽(th脿nh t峄 th峄 hai).

C么ng ty ACC Vi峄噒 Nam cung c岷 d峄媍h v峄 thay 膽峄昳 t锚n c么ng ty chuy锚n nghi峄噋

Hi峄噉 nay, thay v矛 c么ng ty t峄 膽i l脿m c谩c th峄 t峄 thay 膽峄昳 t锚n c么ng ty th矛 ng瓢峄漣 ta s岷 thu锚 dich v峄 膽峄昳 t锚n c么ng ty 膽峄 uy quy峄乶 th峄眂 hi峄噉 c谩c th峄 t峄 thay 膽峄昳 t锚n c么ng ty nh岷眒 ti岷縯 ki峄噈 th峄漣 gian, c么ng s峄ヽ m脿 hi峄噓 qu岷 cho ra l岷 r岷 t峄憈.

Trong nh峄痭g 膽啤n v峄 cung c岷 d峄媍h v峄 thay 膽峄昳 t锚n c么ng ty 峄 Tp.HCM th矛 c么ng ty TNHH d峄媍h v峄 t瓢 v岷 ACC Vi峄噒 Nam l脿 m峄檛 trong nh峄痭g 膽啤n v峄 h脿ng 膽岷 cung c岷 c谩c d峄媍h v峄 k岷 to谩n chuy锚n nghi峄噋, d峄媍h v峄 th脿nh l岷璸 c么ng ty, 膽膬ng k媒 gi岷 ph茅p kinh doanh 鈥

C么ng ty c贸 th芒m ni锚n h啤n 8 n膬m trong ngh峄. C贸 m岷g l瓢峄沬 giao thi峄噋 r峄檔g b岷 膽岷 c谩c th峄 t峄 ho脿n th脿nh nhanh ch贸ng v脿 t峄慽 瓢u h贸a m峄峣 chi ph铆 cho kh谩ch h脿ng.

M峄峣 chi ti岷縯 xin li锚n h峄:

C脭NG TY TNHH D峄奀H V峄 T漂 V岷 ACC VI峄員 NAM

T峄昻g 膽脿i 鈥 Hotline 鈥 Email T峄昻g 膽脿i t瓢 v岷 mi峄卬 ph铆: (028) 3811 0987聽(20 line)

Hotline: 093 883 0 883

Email li锚n h峄嚶爒phcm@accvietnaminfo.vn

Call Now ButtonScroll Up
Contact Me on Zalo